Luận án Tổ chức các hoạt động du lịch tại một số di tích lịch sử văn hoá quốc gia của hà nội theo hướng phát triển bền vững

Nhu cầu của khách du lịch muốn tìm hiểu sâu hơn, cảm nhận ñầy ñủ hơn giá trị văn hóa, lịch sử thông qua các hoạt ñộng du lịch tại các DTLSVH. Các hoạt ñộng du lịch tổ chức tại các di tích lịch sử văn hoá thường bao gồm: hoạt ñộng tham quan, thông tin hướng dẫn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hoạt ñộng mô phỏng, lễ hội, bán hàng lưu niệm. Hoạt ñộng du lịch giúp khách cảm nhận ñược giá trị của di tích lịch sử văn hóa, góp phần làm tăng giá trị của nơi ñến. Hoạt ñộng cung ứng dịch vụ tại các DTLSVH tạo nguồn thu ñể bảo tồn, trùng tu, phát huy giá trị của DTLSVH. Các doanh nghiệp du lịch phát triển sản phẩm với tuyến ñiểm khai thác các DTLSVH có tổ chức tốt các hoạt ñộng du lịch sẽ làm gia tăng giá trị của DTLSVH và giá trị của sản phẩm du lịch. Mỗi hoạt ñộng du lịch có hình thức, nội dung, quy trình tổ chức, ñịa ñiểm, không gian, thời gian, kịch bản khác nhau nhằm ñáp ứng nhu cầu ña dạng của khách du lịch. Vì vậy các hoạt ñộng cung cấp dịch vụ cũngrất ña dạng và phong phú. Ví dụ: có hoạt ñộng giúp khách nhìn ngắm, hoạt ñộng giúp khách trải nghiệm, hoạt ñộng giúp khách học tập, hoạt ñộng giúp khách nhận thức trách nhiệm với cộng ñồng, xã hội, môi trường, Tuy nhiên, hiện nay các hoạt ñộng du lịch tại các DTLSVH ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung cònnghèo nàn, ñơn ñiệu về cả hình thức và nội dung dẫn ñến ảnh hưởng ñến chất lượng tuyến ñiểm du lịch, sản phẩm du lịch liên quan. Ngày nay, phát triển bền vững ñang ñược quan tâm hàng ñầu ở mọi cấp ñộ quản lý. Ba trụ cột của phát triển bền vững ñược thừa nhận và nhấn mạnh ñó là sự bền vững về kinh tế, sự bền vững xã hội và sự bền vững về môi trường. Ba trụ cột này tương tác và phụ thuộc lẫn nhau. Nói phát triểnbền vững có nghĩa là tạo một sự cân bằng giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Ngành du lịch có một vị trí ñặc biệt quan trọng trong phát triển bền vững. Thủ ñô Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch trọng ñiểm của cả nước. Hà Nội có nguồn tài nguyên du lịch phong phú với rất nhiều danh lam thắng cảnh. Nhưng ñến nay, việc tổ chức các hoạt ñộng du lịch tại nơicó tài nguyên du lịch nói chung và 2 tại các di tích lịch sử văn hoá nói riêng trên ñịa bàn Hà Nội còn nhiều bất cập. Các hoạt ñộng cung ứng dịch vụ tại các DTLSVH chưa phù hợp về nội dung và quy trình tổ chức, chưa ñảm bảo ñược nguyên tắc bảo tồn và khai thác. Chưa coi trọng mục tiêu của phát triển bền vững, chưa có sự phối hợp giữa các ñơn vị quản lý DTLSVH với các doanh nghiệp lữ hành trong việc tổ chức các hoạt ñộng du lịch theo hướng phát triển bền vững, ñể phát triển chương trình du lịch theo hướng phát triển bền vững. Xuất phát từ ý tưởng nghiên cứu lý luận và ứng dụng ñể phát triển du lịch bền vững tại các ñiểm du lịch, nghiên cứu sinh ñã chọn ñề tài “ Tổ chức các hoạt ñộng du lịch tại một số di tích lịch sử văn hóa quốc gia của Hà Nội theo hướngphát triển bền vững”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC