Luận án Tổ chức các hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học địa lý 12 trung học phổ thông với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thế giới đang thay đổi một cách mạnh mẽ và nhiều mặt, trong đó Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu được xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện đại bởi nó đe doạ đến mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Trong bối cảnh đó, giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH) được xem là giải pháp mang tính chiến lược và là nội dung cốt lõi của phts triển bền vững (PTBV). Giáo dục là nhân tố quan trọng để thế giới hiện đại ứng phó với BĐKH và giúp thế hệ trẻ hiểu và giải quyết các tác động của sự nóng lên toàn cầu, khuyến khích thay đổi thái độ và hành vi thích ứng với BĐKH. Theo UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc), Việt Nam được coi là một trong năm quốc gia dễ bị tổn thương nhất của BĐKH. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường đã trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với nhà trường phổ thông ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, GDBĐKH ở nhà trường phổ thông cần phải được coi trọng và tăng cường một cách thích đáng. Ở nước ta, trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện hành động ứng phó với BĐKH trong ngành giáo dục. Quyết định số 4620/QĐ-BGDDT ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đưa nội dung GDBĐKH vào trong chương trình các cấp học, bậc học, ngành học theo hướng tích hợp trong tổng thể kiến thức của một số môn học. Vì vậy, việc triển khai nghiên cứu và áp dụng các phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục đích, nội dung của GDBĐKH hiện nay là cần thiết và có ý nghĩa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC