Luận án Tổ chức dạy học phân hóa trong môn địa lí 10 ở trường trung học phổ thông

1. Lý do chọn đề tài 1.1. Sau 30 năm thực hiện chính sách Đổi mới, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã đạt được những thành tựu lớn về kinh tế-xã hội (KT-XH). Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn chưa phát triển vững chắc, sức cạnh tranh chưa cao, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hóa chưa chuyển biến mạnh mẽ. Để phát triển mạnh mẽ nền KT-XH, đất nước cần có lực lượng lao động trẻ năng động, tự tin, thấu hiểu điểm mạnh của bản thân, biết cách tự học, tự rèn luyện để thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của đời sống KT-XH hiện đại. Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phải đáp ứng. 1.2. Phát triển năng lực, thế mạnh của mỗi học sinh (HS) là yêu cầu tất yếu, mang tính quốc tế và đã được hoạch định khá rõ trong chiến lược giáo dục quốc gia của Việt Nam. Nghị quyết số 29 của Hội nghị Trung ương 8, khóa XI đã nhấn mạnh: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS”; “Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học” [3].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC