Luận án Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong dạy học địa lí 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

Hiện nay, việc đổi mới mục tiêu, phƣơng pháp, nội dung và hình thức tổ chức dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực (NL) và phẩm chất cho học sinh (HS) là những nhiệm vụ quan trọng cần đƣợc thực hiện trong nhà trƣờng phổ thông. Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ƣơng 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo chỉ rõ: “Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện NL và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trong dạy và học ”[1, tr.2]. Dự thảo Chƣơng trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã xác định định hƣớng về phƣơng pháp giáo dục cho chƣơng trình Giáo dục phổ thông mới nhƣ sau: Các môn học và các hoạt động trong nhà trường cần áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện NL, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học [5, tr .27]. Để đáp ứng đƣợc các yêu cầu định hƣớng về phƣơng pháp giáo dục cho chƣơng trình Giáo dục phổ thông mới, đòi hỏi việc dạy và học Địa lí trong nhà trƣờng phổ thông phải có những đổi mới toàn diện về nội dung, phƣơng pháp và hình thức dạy học. Trong quá trình dạy học Địa lí việc tăng cƣờng tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL) và các hoạt động trải nghiệm là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện. Các hoạt động dạy học Địa lí trong nhà trƣờng cần đáp ứng đƣợc các yêu cầu giúp HS đƣợc chủ động, trực tiếp tham gia thực hiện các hoạt động học tập, tạo thói quen và khả năng tự học thƣờng xuyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC