Luận án Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hóa trong các công ty vận tải đường bộ Việt Nam

Dịch vụ vận tải ñường bộ có vị trí quan trọng trongnền kinh tế quốc dân, là cầu nối giữa các vùng kinh tế trong nước, góp phần ñángkể vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá, nhu cầu về vận chuyển hàng hoá cho sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng. Thời gian qua cho thấy, các công ty vận tải ñã phát triển không ngừng cả về quy mô cũng như các dịch vụ cung cấp. Hiện nay, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải ñược chia thành vận tải hàng không, vận tải ñường sắt, vận tải ñường biển và vận tải ñường bộ. Các công ty vận tải ñường bộ Việt Nam có ñặc ñiểm là cung cấp dịch vụ rộng khắp trên toàn quốc, cũng như các công ty kinhdoanh dịch vụ khác, quá trình sản xuất của các công ty vận tải ñường bộ không tập trung mà diễn ra ở khắp nơi vì vậy rất khó kiểm soát chi phí phát sinh. Hơn nữa, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các công ty vận tải ñều chịu sự cạnh tranh gay gắt với các công ty vận tải khác trong và ngoài nước. ðể tồn tại và phát triển, các công ty vận tải phải không ngừng sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ñể nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh. Muốn thực hiện ñược mục tiêu ñó, ñòi hỏi các công ty vận tải ñườngbộ phải cải tiến, ñổi mới công tác quản lý, phương thức kinh doanh cũng như hệ thống các công cụ quản lý, trong ñó có kế toán. Trong những năm qua, công tác kế toán của nước ta nói chung và tại các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải ñường bộ nói riêng ñãkhông ngừng ñược cải tiến, hoàn thiện, tiếp cận các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, từng bước ñáp ứng ñược yêu cầu về quản lý trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống kế toán của các công ty vận tải ñường bộ nhìn chung mới chỉ ñề cập chủ yếu ñến kế toán tài chính còn kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị chi phí nói riêng vẫn ñang là vấn ñề khá mới mẻ cả về nhận thức và tổ chức thực hiện. Vì vậy, tác giả nghiên cứu ñề tài “Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hoá trong các công ty vận tải ñường bộ Việt Nam” làm luận án tiến sỹ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC