Luận án Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam

Trong những năm gần ñây, các doanh nghiệp xây lắp nước ta ñã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của ñất nước. Tuy nhiên, trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và nền kinh tế phát triển nhanh như hiện nay. ðể ñảm bảo cho nền kinh tế phát triển bền vững thì công tác quản lý kinh tế tài chính là một yêu cầu bức xúc. Hàng loạt các chính sách, chế ñộ kinh tế- tài chính ñã và ñang ñược nghiên cứu, sửa ñổi và bổ sung. Trong ñó, kế toán- một công cụ quản lý kinh tế tài chính hữu hiệu nhất ñã ñược cải cách sâu sắc, toàn diện, phù hợp với nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Trong ñiều kiện ñó, tổ chức kế toán, ñặc biệt là tổchức kế toán quản trị một cách khoa học, hợp lý cho các doanh nghiệp có ý nghĩa nâng cao kết quả và hiệu quả kinh doanh. Kế toán quản trị là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán, giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các quyết ñịnh của doanh nghiệp. Cho nên, trong ñiều kiện nền kinh tế Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ñể cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường, hướng tới khách hàng, tìm kiếm vùng lợi nhuận thì việc cung cấp thông tin ñể hỗ trợ việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp, chất lượng ñược giữ vững,. có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệuquả sản xuất kinh doanh, làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp. Song, kế toán quản trị ñối với các doanh nghiệp hiện ñang còn là một vấn ñề hết sức mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn. Tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ñặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp cần phải ñược bổ sung và hoàn thiện về lý luận cho phù hợp với yêu cầu của quản trị doanh nghiệp và phù hợp với thông lệ quốc tế. Với những lý do ñó, tác giả chọn ñề tài “Tổ chức kế toán quản trị với việc tăng cường quản lý hoạt ñộng kinh doanh trong các doanh nghiệp xây lắp Việt Nam” ñể nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC