Luận án Tư tưởng chính trị Nguyễn Trãi

Chính trị đã xuất hiện hàng ngàn năm trong lịch sử nhân loại, trở thành một lĩnh vực hoạt động cơ bản của con người. Song song với quá trình đó, tư tưởng chính trị cũng hình thành nhằm tổng kết, khái quát, đánh giá thực tiễn, định hướng có các hoạt động chính trị. Do đó, nghiên cứu tư tưởng chính trị trở thành một phần quan trọng trong sự phát triển của chính trị. Ở Việt Nam, tư tưởng chính trị đã có từ thời kỳ dựng nước. Trải qua các triều đại phong kiến, tư tưởng chính trị ngày càng được phát triển phong phú và sâu sắc. Trong thời kỳ phong kiến, nước ta tuy không có các học thuyết chính trị đồ sộ như ở phương Tây hoặc một số nước phương Đông (như ở Trung Quốc cổ đại), nhưng sự giàu có về tư tưởng chính trị ở nước ta được chuyển tải qua kho tàng văn học bình dân, trong các bài hịch, bài cáo, các bản tuyên ngôn độc lập. là điều được nhiều nhà khoa học khẳng định. Và lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta chứng minh hùng hồn rằng dân tộc Việt Nam có tư duy chính trị sâu sắc từ rất sớm. Theo một nghĩa nhất định, lịch sử tư tưởng chính trị cũng chính là chính trị học của quá khứ. Với nghĩa đó, những nội dung, khía cạnh của chính trị học ở nước ta cũng đã xuất hiện từ thời cổ đại

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC