Luận án Tương hợp tâm lý giữa cán bộ quản lý và học viên ở trường đào tạo sĩ quan quân đội

1. Tính cấp thiết của vấn đề Đội ngũ cán bộ quân đội tƣơng lai là những học viên đang đƣợc đào tạo trong các trƣờng sĩ quan. Chất lƣợng của đội ngũ này phụ thuộc nhiều vào quá trình học tập, rèn luyện ở các nhà trƣờng quân sự. Mặt khác, chất lƣợng đào tạo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhƣ nội dung chƣơng trình, điều kiện cơ sở vật chất, các yếu tố tâm lý của tập thể. Trong đó sự tƣơng hợp tâm lý giữa cán bộ quản lý và học viên là một nhân tố quan trọng. Vì tập thể học viên các trƣờng sĩ quan quân đội là một dạng tập thể cơ sở quân nhân, khác với các tập thể sinh viên trong trƣờng đại học dân sự. Trong tập thể học viên trƣờng sĩ quan quân đội mọi hoạt động của học viên đều đƣợc thực hiện trên nền của hoạt động quân sự trong một tổ chức rất chặt chẽ, tuân theo kỷ luật quân sự và quan hệ quân nhân đúng điều lệnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC