Luận án Vai trò của nhà nước trong việc phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam

Từ sau ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ VI ñến nay, Việt Nam ñược xem là một trong những quốc gia chuyển ñổi thành công và sau hơn 2 thập kỷ ñổi mới ñã ñạt ñược nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, trong ñó có thị trường tài chính (TTTC). ðến nay TTTC Việt Nam ñã ñược hình thành về cơ bản và có thể khẳng ñịnh sự phát triển của TTTC là ñộng lực quan trọng góp phần phát triển các loại thị trường khác trong nền kinh tế như thị trường hàng hoá, dịch vụ; thị trường sức lao ñộng; thị trường bất ñộng sản; thị trường khoa học, công nghệ, Thực tiễn quá trình hình thành các thị trường trên thế giới và ở nước ta cho thấy TTTC là một trong những yếu tố cấu thành không thể thiếu ñược trong nền kinh tế thị trường, có vai trò ñặc biệt quan trọng ñối với việc huy ñộng tiết kiệm và phân bổ các nguồn vốn. TTTC phát triển lành mạnh là nhân tố thiết yếu ñảm bảo ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và thúc ñẩy kinh tế phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể và nghiêm túc về quá trình hình thành và sự phát triển nhanh chóng vừa qua của TTTC Việt Nam, chúng tôi cho rằng còn có nhiều vấn ñề tồn tại, hạn chế. TTTC Việt Nam ñặt trong tổng thể phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế, vẫn chưa ñáp ứng ñượcyêu cầu phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế Việt Nam, ñặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trong các thị trường bộ phận của TTTC, ñặc biệt là TTCK, các yếu tố cấu thành thị trường (cung, cầu, hàng hoá, giá cả, cơ chế thanh toán - giao dịch, môi trường thế chế.) cũng chưa ñược hình thành và vận hành một cách ñồng bộ. Vì vậy, sự phát triển nhanh chóng về quy mô của TTCK Việt Nam trongvài năm trở lại ñây ñã và ñang có nhiều mâu thuẫn với cơ chế ñiều hành còn nhiều bất cập, nặng về hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Có thể khẳng ñịnh, sự hình thành và phát triển của TTTC cần có sự tác ñộng củanhiều nhân tố, nhất là vai trò ñặc biệt quan trọng của Nhà nước ñể từng bước thiếtlập và vận hành thị trường theo ñúng nghĩa của nó, nhằm khai thác tính ưu việt của TTTC phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước. 2 Lý thuyết kinh tế và kinh nghiệm của các nước, nhấtlà các nước có nền kinh tế chuyển ñổi, cho thấy phát triển TTTC là một côngviệc rất phức tạp và ẩn chứa nhiều rủi ro. Vì vậy, nhà nước phải nỗ lực ñể thường xuyên hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý và cơ chế quản lý; tổ chức bộ máy ñiều hànhhoạt ñộng, quản lý thị trường ñể ñiều chỉnh và tạo ñiều kiện thúc ñẩy sự vận hành thông thoáng của thị trường, ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ñất nước trong từng thời kỳ theo mục tiêu ñã ñề ra. Xuất phát từ những lý do trên tác giả ñã chọn vấn ñề: "Vai trò của nhà nước trong việc phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam"làm ñề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC