Luận án Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam

Ngày nay, nước ta ñã chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Trong giai ñoạn này, dường như hệthống xã hội cũ gắn với nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung vẫn song song tồn tại. Trong ñó, còn rất nhiều việc phải làm ñể hoàn thiện hệ thống phânphối sao cho phù hợp với mô hình kinh tế thị trường mới. Trong nền kinh tế thị trường, công cụ ñể thực hiện phân phối thu nhập là cung cầu và giá cả hàng hoá, dịch vụ trên các thị trường. Các doanh nghiệp chấp nhận cạnh tranh của kinh tế thị trường, chấp nhận sức lao ñộng là hàng hoá và chấp nhận thực hiện phân phối thu nhập chưa công bằng theo các quy luật của kinh tế thị trường.Song trong nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN, Nhà nước với quyền ñiềuhành nền kinh tế của mình có thể có các chính sách kinh tế - xã hội phù hợp nhằm hạn chế mức ñộ chênh lệch về thu nhập và sự bóc lột lao ñộng nhằm ñảm bảo và duy trì trong công bằng 3 loại lợi ích của 3 chủ thể: người lao ñộng, doanh nghiệp và Nhà nước. ðã có nhiều nghiên cứu về ñề tài phân phối thu nhập. Chẳng hạn, ở nước ngoài, các tác giả D. Acemoglu và J. Ventura trường ðại học công nghệ Massachusetts Mỹ, nghiên cứu bức tranh phân phối thu nhập của thế giới cho thấy có sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các nước. Ví dụ, các nước như Hoa Kỳ hay Canada giàu gấp hơn 30 lần so với các nước như Mali hay Uganda. Mặc dù ñã có những phát triển diệu kỳ nhưngphân phối thu nhập của thế giới tương ñối ổn ñịnh từ năm 1960, ñộ chênh lệch thu nhập không thay ñổi nhiều trong thời gian qua [58].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC