Luận án Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Trên cơ sở kế thừa và phát triển những thành tựu đãđạt được về những vấn đề liên quan tới phân tích thống kê hiệu quả FDI như đã trình bày ở trên, luận án tập trung nghiên cứu và phát triển theo cáchướng sau: + Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về FDI; + Hệ thống hóa, hoàn thiện những vấn đề cơ bản về HQKT và HQKT FDI: - Hoàn thiện khái niệm về HQKT; - Căn cứ vào đặc điểm của FDI, đề xuất khái niệm vềHQKT FDI. + Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của hoạt động quản lý nhà nước đối với FDI, phân tích thực trạng các chỉ tiêu HQKT FDI hiện hành để hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu HQKT FDI. Đặc biệt, luận án sẽ nghiên cứu, xây dựng một số chỉ tiêu kết quả mới để có thể phán ánh được kết quả kinh tế mà các bên thuộc nước tiếp nhận đầu tư như lao động, nhà đầu tư và nhà nước nhận được để làm cơ sở hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu HQKT FDI; + Lựa chọn, phát triển và nghiên cứu đặc điểm vận dụng của một số phương pháp thống kê trong phân tích HQKT FDI: Trong đó, luận án phát triển theo các hướng sau: - Phát triển phương pháp đồ thị không gian ba chiều trong phân tích nhân tố; - Phát triển phương pháp đồ thị nhằm đồng thời phân tích biến động của nhiều chỉ tiêu và quan hệ của chúng để phân tích HQKT FDI; - Phát triển phương pháp dãy số thời gian để đồng thời nghiên cứu sự biến động của nhiều chỉ tiêu có liên hệ với nhau vàquan hệ giữa chúng qua đó giúp nghiên cứu HQKT FDI; - Phát triển phương pháp chỉ số để đồng thời nghiên cứu xu hướng biến động của HQKT FDI và các nhân tố tác động tới nó qua nhiều thời kỳ khác nhau. + Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích HQKT FDI tại Việt Nam để chứng minh tính khả thi của HTCT và các phương pháp được sử dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC