Luận án Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệuquả kinh tế đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Thống kê là công cụ quan trọng trong nghiên cứu và quản lý nói chung, quản lý nhà nước về hoạt ñộng ñầu tư trực tiếp nướcngoài (FDI) nói riêng. Các phương pháp phân tích thống kê cũng như các vấnñề có liên quan như hệ thống chỉ tiêu thống kê ñã ñược nghiên cứu và vận dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi công trình tiếp cận theo những giác ñộ nhất ñịnh, là những cơ sở, tiền ñề ñặc biệt quan trọng ñể tác giảkế thừa, phát triển nhằm hoàn thành những mục tiêu nghiên cứu của luận án. * Các công trình nghiên cứu về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thống kê: Các tài liệu về thống kê, ñiển hình như Giáo trình lý thuyết thống kê (Nxb Thống kê, 2006), Giáo trình thống kê kinh tế tập I (Nxb Giáo dục, 2002), Giáo trình thống kê xã hội (Nxb Thống kê, 1999), Thống kê kinh tế và kinh doanh (Prentice-Hall International, Inc., 1995), Thống kêkinh doanh (Von Hoffmarn Press, Inc. United States of America, 1993) . ñã cung cấp những lý luận cơ bản về hệ thống chỉ tiêu và các phương pháp phân tích thống kê nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC