Luận án văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam trong quan hệ với văn hóa truyền thống tại Việt Nam

Lịch sửvăn hóa Việt Nam từsau CN(1) cho đến nay gắn liền với các quá trình giao lưu, tiếp biến với văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa, khu vực và thếgiới. Nhiều lớp văn hóa ngoại lai được tiếp nhận, cải biến và sửdụng đã ít nhiều làm lu mờvai trò và ảnh hưởng của văn hóa truyền thống dân tộc - yếu tốquyết định bản sắc văn hóa và sựsống còn của một nền văn hóa độc lập. Rõ ràng, việc làm sáng rõ vịtrí, vai trò và đóng góp của văn hóa Bách Việt trong văn hóa truyền thống ởViệt Nam và Nam Trung Hoa là rất cần thiết. Tính chất xán lạn của văn minh Trung Hoa không chỉche khuất một phần hay tất cảcác nền văn hóa của các dân tộc nhỏhơn ởbên cạnh mà còn làm sai lệch trong hiểu biết của không ít nhân sĩ, trí thức thếgiới. Theo chúng tôi, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. “Văn hóa Bách Việt vùng Lĩnh Nam trong mối quan hệvới văn hóa truyền thống ởViệt Nam” là một đềtài mang tính cơsởcho công cuộc tìm tòi, nghiên cứu cội nguồn dân tộc và văn hóa nước nhà. Lấy phương pháp luận văn hóa học làm cách tiếp cận, chúng tôi mong muốn làm rõ các vấn đềcăn nguyên nguồn cội, tính chất của nền văn hóa Lạc Việt tổtiên của chúng ta và các mối quan hệvăn hóa với các cộng đồng chủthểlân cận trong chiếc nôi văn hóa Lĩnh Nam, trực tiếp làm tiền đềcho những nghiên cứu quan trọng vềmối quan hệchủng tộc và văn hóa Lạc Việt – Việt Nam vềsau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC