Luận án Xác định các tham số trong bài toán chẩn đoán kết cấu bằng phƣơng pháp động để cải tiến công tác quản lý công trình cầu

1. Tính cấp thiết của đề tài Ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng hiện nay còn khá nhiều cầu cũvới nhiều loại KCN, mặt cắt ngang khác nhau, đƣợc thiết kế và thi công trong nhiều thời kỳ và dựa trên các Tiêu chuẩn thiết kế khác nhau. Riêng trên địa bàn Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội quản lý các cầu đến 6/2017 bao gồm504 cây cầu với tổng chiều dài 53,6 km [23]. Trong đó có442 cầu KCN BTCT và BTDUL, 62 KCN cầu thép. Có 197 cây cầu xếp loại trung bìnhvà 36 cầu yếu. Trong tƣơng lai số lƣợng cầu đƣa vào quản lý khai thác và sử dụng sẽ tăng lên với việc đƣa vào sử dụng các tuyến đƣờng mới, các công trình cầu mới và bàn giao công tác quản lý từ Bộ GTVT về Sở GTVT Hà Nội. Công tác quản lý cầu của TP Hà Nội còn có hạn chế, thiếu đồng bộ và chƣa khoa học, cần phải có biện pháp để nâng cao năng lực quản lý và khai thác. Các dữ liệu cơ bản về tình trạng cầu ảnh hƣởng lớn đến công tác quản lý khai thác nhƣ: hiện trạng và sức chịu tải của KCN, sự làm việc của gối cầu, tình trạng nền móng,. vẫn chƣa đƣợc nghiên cứu đầy đủ và cập nhật một cách hệ thống phục vụ cho công tác quản lý khai thác cầu.Việc theo dõi và đánh giá hiện trạng của công trình cầu hiện tại chỉ dựa vào kết quả đánh giá của các kỹ sƣ, chuyên gia tƣ vấn kiểm định mà chƣa khai thác đƣợc nhiều sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nghĩa là sau khi kiểm tra, thu thập và cập nhật toàn bộ các số liệu vào máy tính rồi dùng phần mềm xử lý số liệu để giúp ngƣời quản lý nhanh chóng cập nhật các kết quả đánh giá một cách khoa học về hiện trạng công trình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC