Luận án Xây dựng chương trình hỗ trợ học ASP.NET

Nắm vững các kiểu dữ liệu cơ bản mà ngôn ngữ lập trình cung cấp. 2. Nắm vững cấu trúc dữ liệu cơ bản được ngôn ngữ cung cấp. 3. Ngôn ngữ cung cấp những toán tử dựng sẵn nào? 4. Nắm vững loại vấn đề mà ngôn ngữ có thể trợ giúp giải quyết. 5. Tìm hiểu những thư viện có sẵn trong ngôn ngữ. 6. Mô phỏng lại ngôn ngữ tự nhiên bằng ngôn ngữ lập trình. 7. Thực hành và rút ra kết luận. 8. Hiện thực lại các vấn đề đã hiểu rõ bằng một ngôn ngữ mới. 9. Khi gặp một vấn đề mới thì nghĩ về những vấn đề đã biết trước đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC