Luận án Xử lý anten mảng theo không gian, thời gian trong thông tin vô tuyến di động

Các hệthống thông tin di động đang phát triển bùng nổtrên thếgiới và cả ởViệt Nam. Trước yêu cầu ngày càng cao của người sửdụng dịch vụ thông tin di động vềchất lượng, dung lượng và tính đa dạng của dịch vụvà đặc biệt là các dịch vụtruyền dữliệu tốc độcao và đa phương tiện, việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệvà kỹthuật tiên tiến đáp ứng nhu cầu này luôn là một đòi hỏi cấp thiết. Một trong sốcác kỹthuật đểcó thểgiúp cải thiện đáng kểchỉtiêu và dụng lượng của hệthống đang được tập trung nghiên cứu trên thếgiới trong thời gian gần đây là kỹthuật xửlý không gian-thời gian. Kỹthuật này cho phép sửdụng tối đa hiệu quảphổtần cho hệthống thông tin vô tuyến nói chung và hệthống thông tin di động tổong nói riêng. Nhờsửdụng nhiều phần tửanten, kỹthuật này cho phép tối ưu hoá quá trình thu hoặc phát tín hiệu bằng cách xửlý theo cảhai miền không gian và miền thời gian tại máy thu phát.[16,17,19, 28, 36] Việc tiếp tục nghiên cứu phát triển kỹthuật này đểtiến tới có được các sản phẩm hữu dụng có chỉtiêu chất lượng cao, đồng thời phù hợp với khả năng xửlý, tính toán của các thiết bịhiện có cũng như ứng dụng nó vào trong các hệthống thông tin di động hiện có một cách hiệu quả thực sựlà vấn đề cấp thiết. Việc thực hiện tốt những nghiên cứu này sẽmang lại hiệu quảrất to lớn vềdung lượng cũng nhưhiện thực hoá khảnăng truyền dữliệu tốc độcao cho các hệthống thông tin di động nhưGSM hay CDMA hiện tại cũng như các hệthống thông tin di động thếhệmới. Mục tiêu của luận án là nghiên cứu kỹthuật xửlý không-gian thời gian bằng anten thông minh cho thông tin di động với các trường hợp cụthểanten thông minh cho mạng GSM ởViệt Nam và các hệthống CDMA. Đối tượng và phạm vi nghiên cứucủa luận án là tập trung giải quyết những vấn đềsau: - Nghiên cứu thuật toán tạo búp thích nghi có độphức tạp tính toán thấp nhưng tốc độhội tụcao đểphù hợp với khảnăng của thiết bịthực tế. - Đánh giá hiệu quảcủa việc sửdụng anten thông minh trong hệthống GSM có tính đến các điều kiện cụthểcủa hệthống GSM ởViệt Nam để đềxuất phương án ứng dụng, triển khai nhằm sửdụng tài nguyên một cách hiệu quả, có xem xét, đánh giá ảnh hưởng của pha-đinh và che khuất. - Nghiên cứu kỹthuật nâng cao chỉtiêu cho hệthống anten thông minh cho W-CDMA, hệthống thông tin di động thếhệ3 IMT-2000. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện là nghiên cứu lý thuyết kết hợp với mô phỏng bằng chương trình máy tính để đánh giá kết quả: Với hệthống GSM, có tính đến các tham sốvà điều kiện đặc thù của mạng lưới hiện đang triển khai ởViệt Nam; Với đềxuất cho hệthống W-CDMA, kết quả đo kiểm thực hiện trên hệthống thửnghiệm được sửdụng để đánh giá độtin cậy. Nội dung luận ánbao gồm 4 Chương. Sau phần Mở đầu, Chương 1trình bày tổng quan vềkỹthuật xửlý mảng theo không gian-thời gian và đặt vấn đề nghiên cứu. Chương 2 đi sâu vào phân tích các anten mảng nhiều phần tử được sửdụng trong thông tin di động với hai kỹthuật phân tập và tạo búp. Chương này cũng đã đềxuất sửdụng một thuật toán tạo búp thích nghi kết hợp cảkênh hoa tiêu và lưu lượng cho hệthống CDMA trải phổtrực tiếp. Chương 3 đánh giá hiệu quảcủa việc sửdụng anten thông minh trong các hệ thống thông tin di động tổong, đềxuất sửdụng cho hệthống GSM ởViệt Nam có xem xét đến ảnh hưởng của pha-đinh và che khuất. Trên cơsởnhận xét vềnhững hạn chếcủa hệthống anten thông minh thửnghiệm cho W-CDMA, qua phân tích các đặc tính của kỹthuật phân tập và tạo búp trong môi trường pha-đinh và nhiễu đa truy nhập, Chương 4 đã đềxuất sửdụng kỹ thuật phối hợp cho chép đạt được ưu điểm của cảhai kỹthuật phân tập và tạo búp cho hệthống W-CDMA. Kết quả đo kiểm được thực hiện trên hệthống anten thông minh thửnghiệm cho W-CDMA tại Viện nghiên cứu Điện tử Viễn thông Hàn Quốc (ETRI) để đánh giá độtin cậy của phương án đềxuất. Cuối cùng là phần kết luận và hướng phát triển tập trung vào những kết quả mới đạt được của luận án.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC