Luận văn Ảnh hưởng của độ mặn đến quá trình phát triển phôi, sinh trưởng,tỷ lệ sống của cá sặc rằn (trichogaster pectoralis regan) từ bột lên giống

Đề tài đã nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến quá trình phát triểnphôi, sinh trưởng tỷ lệ sống của cá sặc rằn từ bột lên giống. Qua 30 ngày ương nuôi cá sặc rằn thì nhận thấy tỷ lệ sống không cao, mặc dù cá sặc rằn dễ nuôi nhưng khi bị gây sốc bằng độ mặn thì cá không thể chịu đựng vì cơ thể nhạy cảm với môi trường. Khi được ương nuôi trong các nghiệm thức với các nồng độ muối khác nhau thì phôi cá sặc rằn phát triển bình thường ở các mức độ mặn từ 1‰ đến 9‰ nhưng ở nghiệm thức 11‰ thì phôi dừng phát triển sau vài giờ. Sau 30 ương nuôi cá trong điều kiện gây sốc độ mặn thì tỷ lệ sống của cá ở nghiệm thức 3‰ là cao nhất (22%). Chiều dài và trọng lượng cá ở nghiệm thức 5‰ là lớnnhất: 15.3mm và 0.092g với tốc độ tăng trưởng là 0.39mm/ngày và 0.0032g/ngày. Trong khi đó nếu ương nuôi trong các nghiệm thức tăng dần độ mặn thì sau 30 ngày tuổi tỷ lệ sống của cá ở 3‰ cao nhất (23%). Chiều dài và trọng lượng cá lớn nhất ở nghiệm thức 5‰: 15.3mm và 0.094g. Qua nghiên cứu đã nhân thấy được cá sặc rằn giống có tỷ lệ sống và sinh trưởng cao ở độ mặn từ 3‰ đến 9‰, cao nhất là từ 3‰-5‰

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC