Luận văn Ảnh hưởng của phân N đến năng suất lúa Hè thu trồng trên đất phù sa ven sông tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới, vềtựnhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới nầy, tốt hơn, có thểthay thếdần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thểkhông có cảm giác được thay thếbằng quan niệm thực vật có cảm nhận. Nhưvậy, khoa học bao gồm một hệthống tri thức vềqui luật của vật chất và sựvận động của vật chất, những qui luật của tựnhiên, xã hội, và tưduy. Hệthống tri thức này hình thành trong lịch sửvà không ngừng phát triển trên cơsởthực tiễn xã hội. Phân biệt ra 2 hệthống tri thức: tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học. - Tri thức kinh nghiệm: là những hiểu biết được tích lũy qua hoạt động sống hàng ngày trong mối quan hệgiữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên. Quá trình nầy giúp con người hiểu biết vềsựvật, vềcách quản lý thiên nhiên và hình thành mối quan hệgiữa những con người trong xã hội. Tri thức kinh nghiệm được con người không ngừng sửdụng và phát triển trong hoạt động thực tế. Tuy nhiên, tri thức kinh nghiệm chưa thật sự đi sâu vào bản chất, chưa thấy được hết các thuộc tính của sựvật và mối quan hệbên trong giữa sựvật và con người. Vì vậy, tri thức kinh nghiệm chỉphát triển đến một hiểu biết giới hạn nhất định, nhưng tri thức kinh nghiệm là cơsởcho sựhình thành tri thức khoa học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC