Luận văn Ảnh hưởng của phương pháp cho ăn gián đoạn lên sự tăng trưởng của cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống

Thí nghiệm đựơc tiến hành trong thời gian 12 tuần, nghiên cứu ảnh hư sựcho ăn gián đọan lên tăng trưởng của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus Trong suốt thời gian thí nghiệm cho ăn gián đọan, ởnghiệm thức đối chứng(NT1) ăn theo nhu cầu (ăn đên no) với chếđộ2lần/ngày.Các nghiệm thức còn lại cho ăn v độ:cho ăn 7 ngày: gián đọan 2 ngày(NT2); cho ăn 7ngày: gián đọan 3ngày (NT3); cho ăn 7ngày: gián đọan 4 ngày (NT4).Tất cảcác nghiệm thức đều được cho ăn giống như nghi thức đối chứng (ăn đến no, 2lần/ngày, cho ăn 3-5% trọng lượng thân). Kết thúc thí nghiệm, cá được cho ăn gián đọan ởchếđộcho ăn 7 ngày: gián đọan 3 ngày (NT3) có trọng luợng cơ thểcao hơn(67,13± 4,8)và FCR nhỏhơn (1,32±0,07) cá đựơc cho ăn hàng ngày(65,08±5,94 và 1,62±0,14) (NT1), và sựkhác bi này có nghĩa thống kê(p>0,05).Không có sựkhác biệt vềthành phần hóa học củ cánhư độ ẩm, tro, lipid, NFE, Prorein, năng lượng giữa các nghiệm thức (p>0,05)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC