Luận văn Ảnh hưởng của phương pháp thuần hóa lên điều hòa ion của cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

Cá tra giống (Pangasanodon hypophthalmus) có trọng lượng trung bình 20-25g/con được bố trí trong bể 200L, thể tích nước là 180L với mật độ 40con/bể. Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức: tăng 1‰/ngày, 2 ‰/ngày, 3‰/ngày, 4‰/ngày, 5 ‰/ngày và nghiệm thức đối chứng (0‰/ngày) cho đến khi đạt độ mặn khoảng 15-16‰ thì ti ến hành thu mẫu sau 3 giờ, 3 ngày, 6 ngày và 17 ngày. Kết quả, các yếu tố môi trường như nhiệt độ (27,4-27,6ºC) và pH (8,1-8,6) đều nằm trong khoảng thích hợp cho cá. ASTT giữa các nghiệm thức nước mặn tăng cao nhất ở lần thu mẫu sau 3 ngày khoảng 320-340 mOsm/kg. Trong đó, nghiệm thức tăng 3‰/ngày (340 mOsm/kg) cao hơn các nghiệm thức nước mặn còn lại nhưng khác biệt không ý nghĩa (p>0,05), và các nghiệm thức nước mặn khác biệt có ý nghĩa với nghiệm thức đối chứng (p<0,05). Ngày thứ 6 và 17, ASTT đều giảm giữa các nghiệm thức (p>0,05). Nồng độ ion Na+, Cl của các nghiệm thức đều tăng tại thời điểm 3 ngày, 6 ngày nhưng sau đó giảm tại thời điểm 17 ngày. Các chỉ tiêu huyết học như hồng cầu có số lượng giảm khi thu mẫu ở thời điểm 3 ngày và 6 ngày nhưng ổn định trở lại ở thời điểm 17 ngày và giữa các nghiệm thức ở thời điểm 17 ngày với nhau khác biệt không ý nghĩa (p>0,05). Trong khi đó số lượng bạch cầu biến động không ổn định. Thí nghiệm cũng cho thấy, tỷ sống của cá cao nhất ở nghiệm thức đối chứng (95,8%), các nghiệm thuần hóa bằng cách tăng 1‰/ngày, 2‰/ngày, 3 ‰/ngày lần lượt là 79,2%, 78,3%, 66,7% và thấp nhất ở nghiệm thức tăng 4‰/ngày, 5‰/ngày là 38,3% và 48,3%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC