Luận văn Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho sinh viên trường cao đẳng kinh tế - Kế hoạch đà nẵng

Trong những năm gần đây, tình hình biến động trên thế giới cùng với sự chuyển đổi nền kinh tế - xã hội trong nước đã ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống, NSVH của giới trẻ, đặc biệt là SV. Nhiều SV sa vào lối sống thực dụng, cẩu thả, tuỳ tiện, không lành mạnh làm ảnh hưởng xấu đến môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện của SV. Vì thế, việc giáo dục lối sống, NSVH cho SV càng trở nên cấp thiết hơn. Số lượng SV của Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạ ch ĐN ngày càng tăng. Phần lớn các em đề u đang ở độ tuổ i trưở ng thà nh, lầ n đầ u tiên phải sống xa gia đình , con nhiều bơ ngơ trước môi trường hoàn toàn mớ i lạ , vớ i mứ c độ hiể u biế t về sinh hoạ t , giao tiế p, ăn ở , đi lạ i cò n nhiề u hạ n chế nhấ t đị nh , kho co thể thich nghi với môi t rườ ng có nế p số ng mang tí nh cộ ng đồ ng . Vì vậy, công tác quản lý giáo dục nếp sống văn hó a (ăn ở, học tập, sinh hoạt.) của SV là một việc hết sức quan trọng và cần thiết. Điều này đoi hỏi các bộ phận chức năng, các Phong, các Khoa, các đoàn thể và lãnh đạo nhà trường phải xem xét lại thực trạng về công tác SV nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục NSVH cho SV. Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Biện pháp quả n lý giáo dục nếp sống văn hoa cho sinh viên Trƣờng Cao đẳ ng Kinh tế - Kế hoạ ch Đà Nẵng” làm luận văn thạc sỹ với mong muốn đong gop một phần nhỏ cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng quản lý NSVH cho SV trong nhà trường mà chúng tôi đang công tác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC