Luận văn Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng

Giáo dục mầm non (GDMN) là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân. GDMN thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ ba tháng đến sáu tuổi. Mục tiêu GDMN là giúp trẻ em phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. Do đó, phát triển vững chắc GDMN là tạo nền tảng cho sự phát triển giáo dục phổ thông, phát triển nguồn nhân lực cho tương lai. Với tầm quan trọng của GDMN như vậy, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách nhấn mạnh vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục và trong đó đặc biệt quan tâm GDMN. Xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia (ĐCQG) ở các cấp học, bậc học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo; là việc làm có ý nghĩa nhằm tạo điều kiện giáo dục toàn diện cho các thế hệ học sinh, tạo điều kiện nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và cho đất nước; Với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ Huyện đến cơ sở, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và sự cố gắng của các trường mầm non trên địa bàn huyện, đến nay toàn Huyện có 3/16 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, so với yêu cầu, thì số trường MN ĐCQG trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vẫn còn quá ít (mớ i chỉ đạ t 18,3%). Việc xây dựng trường MN ĐCQG trên địa bàn huyện Hòa Vang , thành phố Đà Nẵng còn gặp những khó khăn , hạn chế đáng kể là: tiêu chuẩn về quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa đạt yêu cầu so với quy định; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao ở các trường mầm non thuộc địa bàn miền núi ; đội ngũ giáo viên về trình độ đào tạo đã đạt chuẩn và trên chuẩn song năng lực dạy học vẫn chưa tương xứng. Bên cạnh đó, công tác tổ chức quản lý ở các trường mầm non chưa đáp ứng yêu cầu; công tác xã hội hóa giáo dục chưa được quan tâm đúng mức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC