Luận văn Bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa sự hiện diện trichoderma và các yếu tố của đất

Trichoderma là một loại vi nấm hoại sinh trong đất có khả năng đối kháng các loại vi nấm gây bệnh thực vật với phổ tác độ ng rộng, không gây hại cho con ngƣời và cây trồng. Chính vì vậy, việc khai thác tiềm năng của Trichoderma nhƣ là một tác nhân sinh học phòng trừ bệnh hại cây trồng (bệnh khô vằn ở lúa; bệnh thối gốc chảy mủ ở cam quýt, sầu riêng; bệnh thối gốc ở cây tiêu, ) là một khuynh hƣớng hứa hẹn đã và đang đƣợc các nƣớc trên thế giới quan tâm. Ở nƣớc ta, việc sử dụng loại chế phẩm vi sinh này vẫn chƣa phổ biến. Trƣớc khi các sản phẩm này đƣợc sử dụng rộng rãi trên thị trƣờng cần tiến hành nghiên cứu về sự phân bố các chủng Trichoderma ở nƣớc ta. Thực hiện đƣợc điều này sẽ bảo tồn các chủng Trichoderma bản địa, đồng thời có thể sử dụng làm nguồn gen cung cấp cho các hƣớng nghiên cứu sâu hơn về sinh lí, sinh hóa, di truyền Triển vọng trong tƣơng lai gần là có thể dùng các chủng Trichoderma bản địa để sản xuất các chế phẩm vi sinh dùng cho việc phòng trừ bệnh hại cây trồng mà không cần nhập ngoại, góp phần xây dựng hệ thống nông nghiệp sinh thái bền vững. Mục đích của khóa luận này là tiến hành khảo sát, đánh giá sự phân bố các chủng vi nấm Trichoderma trong các loại đất khác nhau thuộc khu vực miền Đông Nam bộ, đồng thời đánh giá khả năng đối kháng của các chủng Trichoderma phân lập đƣợc đối với các vi nấm gây bệnh cây trồng điển hình. Các nội dung chính của khóa luận: - Khảo sát các phân vùng đất và xác định các địa điểm cần thu thập mẫu đất. - Tiến hành thu thập mẫu đất và các thông tin cần thiết. - Phân lập và phân lập thuần khiết các dòng Trichoderma. - Thống kê và đánh giá sự phân bố của các chủng nấm Trichoderma tƣơng ứng với các loại đất đƣợc khảo sát. - Bƣớc đầu khảo sát khả năng đối kháng của các chủng nấm Trichoderma đối với một số loại nấm gây bệnh cây trồng (Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, Phytophthora palmivora.).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC