Luận văn Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Sự cần thiết của đề tài Để thực hiện đường lối CNH – HĐH đất nước, duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế bền vững và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theohướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển. Chính vì thế, việc thành lập TTCK ở Việt Nam là một tất yếu khách quan của nền kinh tế bởi lẽ xu hướng phát triển của nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước là điều không thể đảo ngược được. TTCK là một kênh quan trọng trong thu hút vốn dài hạn cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trong một nền kinh tế hàng hóa đang phát triển nhanh như ở nước ta. Bên cạnh đó, TTCK cùng với hệ thống ngân hàng sẽ tạo ra một hệ thống tài chính đủ mạnh, cung cấp các nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn cho nền kinh tế. Hơn thế nữa, trên phương diện chính trị và ngoại giao, việcxây dựng TTCK còn có tác động rất tích cực đến tiến trình hội nhập của nước ta vào cộng đồng khu vực và thế giới. TTCK từ khi thành lập đến nay đã phát huy được chứcnăng của mình đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế gây kiềm hãm sự phát triển của thị trường. Do vậy, làm thế nào để hạn chế được những tồn tại của TTCK và đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của TTCK Việt Nam có ý nghĩa thiết thực và cấp bách. 2. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài Luận văn đưa ra một số đóng góp chính như sau: - Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về chứng khoán và TTCK, các nhân tố ảnh hưởng đến TTCK. - Điểm qua những biến động thăng trầm của TTCK Việt Nam sau 8 năm xây dựng và phát triển. Đánh giá những mặt đạt được và phân tích những mặt hạn chế của TTCK Việt Nam. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy sựphát triển bền vững của TTCK Việt Nam. 3. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhận diện và phântích các mặt hạn chế của TTCK Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững TTCK Việt Nam góp phần nâng cao chức năng vốn có của TTCK là “chức năng dẫn vốn cho nền kinh tế”. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các mặt hạn chế của TTCK Việt Nam và các giải pháp phát triển bền vững TTCK. Nội dung của đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi các cổ phiếu được niêm yết tại HOSE. Đề tài không nghiên cứu trái phiếu và cổ phiếu giao dịch trên thị trường OTC. 5. Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, thống kê mô tả đóng vai trò chủ đạo trong suốt quá trình nghiên cứu luận văn. 6. Kết cấu của luận văn  Phần mở đầu  Chương 1: Tổng quan về TTCK Việt Nam  Chương 2: Thực trạng hoạt động của TTCK Việt Nam hiện nay  Chương 3: Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững TTCK Việt Nam  Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC