Luận văn Cấp tăng và sự phân bố không điểm của hàm nguyên

Lý do chọn đề tài Lý thuyết hàm nguyên là một phần quan trọng và đặc sắc của giải tích phức. Lý thuyết này còn được phát triển như là một tổng quát của lý thuyết đa thức. Hàm nguyên không đồng nhất bằng không chỉ có đếm được không điểm. Luận văn này nhằm tìm hiểu, khảo sát phân bố dãy không điểm của hàm nguyên thông qua cấp tăng và loại của nó. 2. Mục đích nghiên cứu Luận văn trình bày các tính chất của cấp tăng của hàm nguyên. Sau đó xem xét các tính chất liên quan đến phân bố không điểm của hàm nguyên. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là cấp tăng và loại của hàm nguyên, công thức tích phân, đặc trưng Nevanlinna, hàm đếm không điểm, mật độ trên mật độ dưới của dãy không điểm. 4. Ý

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC