Luận văn Chiến lược cạnh tranh trên thị trường xi măng khu vực phía nam của holcim Việt Nam 2006 –2010

Xây dựng định hướng chiến lược cạnh tranh của Holcim Việt Nam tại thị trường khu vực phía Nam giai đoạn2006 -2010, xây dựng và phát triển thương hiệu xi măng Holcim trở thành nguồn vật liệu xây dựng cung ứng góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng, đổi mới phát triển kinh tế Việt Nam. b. Đối tượng nghiên cứu : Đối tượng nghiêncứu chủ yếu là hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh xi măng HolcimViệt Nam và các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của nó trên thị trường được chia thành 3 nhóm: nhóm các công ty trực thuộc TCT xi măng Việt Nam như Hà Tiên 1, Hà Tiên 2; nhóm các công ty liên doanh như Nghi Sơn và các nhà máy nhỏ trực thuộc địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC