Luận văn Chiến lược hướng về xuất khẩu của Việt Nam từ nay đến năm 2005

Trong thế giới hiện đại, không một quốc gia nào bằng chính sách đóng cửa với nước ngoài mà lại phát triển có hiệu quả nền kinh tế trong nước. Muốn phát triển nhanh mỗi nước không chỉ đơn độc dựa vào nguồn lực của mình mà phải biết tận dụng có hiêụ quả tất cả những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật của loài người đã đạt được. Chính vì lẽ đó V.I. Lênin đã khẳng định "có một sức mạnh lớn hơn nguyện vọng, ý chí và quyết tâm của bất cứ Chính phủ hay giai cấp thù định nào, đó là quan hệ kinh tế thế giới". Kinh nghiệm của nhiều quốc gia Đông á cho thấy, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều thập niên của họ có nguyên nhân một phần là nhờ đã thực hiện chiến lược hướng ngoại khôn ngoan. Việt Nam muốn phát triển nhanh nền kinh tế và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như tài nguyên con người thì không thể không ưu tiên cho xuất khẩu. ở Việt Nam xuất khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng CNXH. Việc mở rộng xuất khẩu là phương tiện thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế nhằm tăng thu nhập ngoại tệ cho nguồn tài chính, cho nhu cầu xã hội cũng như tạo cơ sở cho sự phát triển các cơ sở hạ tầng, khuyến khích việc sản xuất trong nước. Vai trò này đã được Đảng nhận thức rất lớn và được nhân mạnh từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1996 "xuất khẩu là một trong 3 chương trình cốt lõi của nhiệm vụ kinh tế xã hội. không những có ý nghĩa sốn g còn đối với tình hình trước mắt mà còn là điều kiện ban đầu không thể thiếu được để triển khai công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Để khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã khẳng định và nhất quán thực hiện "Chiến lược hướng về xuất khẩu từ nay đến năm 2005". Đã có nhiều hội nghị thảo luận và nhiều bài viết về vấn đề này, tuy nhiên mỗi bài viết lại đề cập đến một khía cạnh khác nhau, chưa nêu lên được toàn cảnh trong quá trình thực hiện. Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề, tôi xin mạnh dạn lựa chọn đề tài: "Chiến lược hướng về xuất khẩu của Việt Nam từ nay đến năm 2005"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC