Luận văn Chiến lược kinh doanh sản phẩm đồgỗtại công ty cp cẩm hà

Công ty CP Cẩm Hà là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh mặt hàng ñồ gỗ ñáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ở thị trường trong và ngoài nước trong lĩnh vực ñồgỗngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh luôn biến ñộng phức tạp và nhiều rủi ro, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển ñòi hỏi phải có chiến lược, hướng ñi cụthểcho riêng mình. Việc hình thành chiến lược sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện, tận dụng các cơhội, sửdụng hiệu quảhơn các nguồn lực, nâng cao khảnăng cạnh tranh trên trường quốc tế. Với ý nghĩa thiết thực ñó, tác giảchọn ñềtài: "Chiến lược kinh doanh sản phẩm ñồgỗtại Công ty CP Cẩm Hà"làm ñềtài nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC