Luận văn Chiến lược kinh doanh sản phẩm gỗ trên thị trường nội địa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh mặt hàng gỗ ñáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ởthịtrường trong và ngoài nước trong lĩnh vực gỗngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh luôn biến ñộng phức tạp và chịu nhiều rủi ro. Đặc biệt trong thời ñiểm hiện nay, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến ñộng và phức tạp. Chính vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển ñòi hỏi phải có chiến lược kinh doanh, hướng ñi cụthểcho riêng mình. Việc hình thành chiến lược kinh doanh sẽgiúp doanh nghiệp phát hiện, tận dụng các cơhội, sửdụng hiệu quảhơn các nguồn lực, nâng cao khảnăng cạnh tranh trên thị trường. Với ý nghĩa thiết thực ñó, tác giả chọn ñề tài: "Chiến lược kinh doanh sản phẩm gỗtrên thịtrường nội ñịa tại Công ty cổphần xuất nhập khẩu và Đầu tưKon Tum"làm ñềtài nghiên cứu. 2. Mục ñích nghiên cứu Đềtài nghiên cứu, hệthống hóa vềmặt lý luận liên quan ñến hoạt ñộng xây dựng chiến lược cấp ñơn vịkinh doanh của doanh nghiệp nhằm vận dụng vào việc hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh sản phẩm gỗtrên thịtrường nội ñịa tại Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC