Luận văn Chiến lược phát triển thương mại của Lào trong mối quan hệ với tam giác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc - Thái Lan đến năm 2020

Xu thế hội nhập mạnh mẽ đòi hỏi tăng cường quan hệ thương mại về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Để củng cố và phát triển được mối quan hệ thương mại trên thế giới, đặc biệt với tam giác kinh tế Việt Nam- Trung Quốc- Thái Lan, Lào cần đưa ra định hướng, chiến lược một cách khoa học kết hợp với những đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế trong quan hệ hợp tác thương mại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC