Luận văn Chính sách marketing nhằm tăng cường thu hút sinh viên vào học trường cao đẳng Đức Trí

Vài năm gần ñây các trường ñại học và cao ñẳng mở ra ngày càng nhiều với mức ñộcạnh tranh ngày càng gay gắt ñã làm cho một sốtrường, một sốngành học không thu hút ñược sinh viên vào học, nhất là các trường cao ñẳng mới thành lập ñang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện trong ñó có trường cao ñẳng Đức Trí. Với tầm quan trọng của vấn ñềthu hút sinh viên vào học là vấn ñềsống còn ñối với trường cao ñẳng Đức Trí nên tôi mạnh dạn chọn nội dung ñề tài: “Chính sách marketing tăng cường thu hút sinh viên vào học trường cao ñẳng Đức Trí Đà Nẵng”, ñểlàm ñềtài nghiên cứu của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC