Luận văn Đánh giá hiệu lực của Dihydroartemisinine phối hợp Piperaquine Phosphate trên bệnh nhân sốt rét Do Plasmodium Falciparum chưa biến chứng tại huyện Kon Ch'ro, Gia Lai 2009-2010

Sốt rét hiện vẫn ñang là vấn ñề y tế công cộng quantrọng và là bệnh xã hội nghiêm trọng ñe dọa ñến sức khỏe nhân loại;  Thành quả CTQGPCSR tại Việt Nam không thể không kể ñến ñóng góp của các thuốc sốt rét có hiệu lực cao;  Bức tranh sốt rét và kháng thuốc hiện diễn tiến phức tạp, ñặc biệt là P. falciparum kháng ña thuốc  số mắc, SRAT và tử vong có thể tăng;  Sự ra ñời Artemisinine và dẫn suất ñã khắc phục chống kháng khi P. falciparum giảm hiệu lực và kháng cao với quinine, chloroquinevà mefloquine;  Từ 2000 – 2007: trên in vitro ñã cho thấy Artemisinine và dẫn suất ñơn trị liệu ñã giảm hiệu lực (WHO.,2008);

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC