Luận văn Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của việc trồng rừng keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) làm nguyên liệu giấy tại một số địa phương tỉnh Bình Định

Thời gian gần ñây, rừng tự nhiên ñã bị suy giảm nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Trước tình hình ñó, nhiều cơ quan lâm nghiệp, tổ chức cá nhân và người dân nhiều ñịa phương ñã ñẩy mạnh kinh doanh rừng trồng. Việc trồng rừng ñã góp phần ñáng kể nâng cao tỷ lệ che phủ ñất trống ñồi núi trọc, ñáp ứng nhu cầu về gỗ ñồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người dân sống gần rừng nhất là ñồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa. Hiện tại việc trồng rừng các loài cây mọc nhanh chonăng suất cao ñang là nhu cầu thực tiễn cấp thiết, với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Bình Định là tỉnh duyên hải miền trung, phát triển lâm nghiệp ở ñây không chỉ ñể phủ xanh ñất trống ñồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ, hạn chế tình trạng phá rừng làm nương rẫy, nâng cao tỷ lệ che phủ bề mặt ñất. Trong nhiều năm qua, có nhiều ñơn vị sản xuất lâm nghiệp và người dân trên ñịa bàn tỉnh Bình Định ñã chú trọng công tác trồng rừng sản xuất, rừng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ và rừng nguyên liệu giấy nhưng chất lượng giống chưa ñược cải thiện, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh chưa ñược áp dụng ñầy ñủ. Vấn ñề lựa chọn loàicây trồng chưa phù hợp với ñiều kiện khí hậu, ñất ñai nơi trồng, ñầu tư thấp dẫn ñến năng suất các loại rừng trồng chưa cao, chưa ñáp ứng ñược nhu cầugỗ cho công nghiệp chế biến nói chung và nguyên liệu cho ngành công nghiệpbột giấy nói riêng. Keo lai là loài cây mọc nhanh ñã ñược nhiều công ty, người dân ñịa phương lựa chọn ñưa vào gây trồng thuần loài ở nhiều huyện của tỉnh Bình Định. Theo nhận ñịnh của cơ quan quản lý lâm nghiệptỉnh, cây keo lai ñã bước ñầu ñã mang lại hiệu quả kinh tế nhất ñịnh. Tuy nhiên cho ñến nay, tại ñịa phương chưa có những công trình nghiên cứu ñầy ñủ ñể ñánh giá ñược tình hình sinh trưởng cũng như chất lượng và hiệu quả kinh tế, xã hội một 2 cách khoa học, từ ñó làm cơ sở cho việc lựa chọn loài cây mọc nhanh làm nguyên liệu giấy phù hợp với ñiều kiện khí hậu, ñấtñai của tỉnh Bình Định . Để góp phần cải thiện và nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng nguyên liệu, tận dụng diện tích ñất trống ñồi núi trọc một cách hợp lý, có hiệu quả, nhằm chủ ñộng cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp bột giấy của tỉnh. Với những lý do trên, ñược sự nhất trí của phòng Đào tạo sau ñại học, trường ñại học Tây Nguyên và người hướng dẫn khoa học, chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu ñề tài: “ Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội của việc trồng keo lai (Acacia Mangium x Acacia Auriculiformis) làm nguyên liệu giấy tại một số ñịa phương tỉnh Bình Định”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC