Luận văn Đánh giá kết quả trồng rừng phòng hộ thuộc dự án 661 giai đoạn 1999-2007 tại tỉnh Đăk Lăk

Rừng có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp lâm sản, bảo tồn ña dạng sinh học, du lịch sinh thái và phòng hộ môi trường. Ngày nay, giá trị phòng hộ môi trường của rừng ñã vượt xa giá trị cung cấp lâm sản truyền thống. Là một nước nằm trong vùng nhiệt ñới gió mùa, với 3/4 diện tích là ñồi núi và thường xuyên phải chịu những trận mưa, bão lớn thì rừng phòng hộ mà ñặc biệt là rừng phòng hộ ñầu nguồn có vai trò ñặc biệt quan trọng ñối với nước ta. Chính phủ ñã có 2 Chương trình quốc gia lớn ñầu tư xây dựng và phát triển hệ thống rừng phòng hộ là Chương trình 327 giai ñoạn 1992-1997 và Dự án 661 giai ñoạn 1998-2010, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Nhà nước với ñối tượng này. Đắk Lăk là tỉnh có diện tích tự nhiên và rừng lớn, trong ñó rừng phòng hộ ñầu nguồn chiếm 14% diện tích rừng và ñất rừng của tỉnh. Nhìn chung, công tác quản lý rừng phòng hộ trong những năm qua ñã ñạt ñược nhiều tiến bộ, tình trạng phát nương làm rẫy giảm nhiều so vớinhững năm trước ñây, người dân và cộng ñồng ñịa phương ñã ñược Nhà nước giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. Tuy nhiên, trong thờigian qua do những tác ñộng tăng dân số cơ học, nhu cầu ñất canh tác, gỗ tiêu dùng, chất ñốt tăng cao, nên chất lượng và ñộ che phủ của rừng cũng bị ảnh hưởng. Việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ñầu nguồn của tỉnh Đắk Lăk trở thành vấn ñề khách quan và cấp bách, không chỉ có ý nghĩa trực tiếp ñối với ñời sống ñồng bào dân tộc Tây nguyên mà còn liên quan ñến việc phòng hộ các tỉnh phía Nam và Nam TB vì Đăk Lăk là nơi bắt nguồn của nhiều con sông lớn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC