Luận văn Đánh giá khả năng cải thiện chất lượng nước của nhóm vi khuẩn chuyển hóa đạm trong hệ thống ương tôm Sú (Penaeus monodon)

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các dòng vi khuẩn hữu ích chọn lọc Bacillus, Nitrosomonasvà Nitrobactertrong việc cải thiện chất lượng nước bằng cách áp dụng những dòng vi khuẩn hữu ích ởcác mật độkhác nhau và tỷlệthể tích bểlọc khác nhau. Trong nghiên cứu này, 3 thí nghiệm vềhiệu quảchuyển hóa đạm của các dòng vi khuẩn chọn lọc được thực hiện. Thí nghiệm 1 ương tôm trong hệthống tuần hoàn và thí nghiệm 2 trong hệthống thay nước, thí nghiệm 3 được thực hiện trong hệthống tuần hoàn với các tỷlệthểtích bểlọc lần lượt là 5%, 10%, 15%. Kết quảcủa 2 thí nghiệm đầu cho thấy chất lượng nước được cải thiện có ý nghĩa thống kê khi bổ sung vi khuẩn Bacillus, Nitrosomonas và Nitrobacter. Nghiệm thức bổsung Bacillus ởmật độ10 5 và 10 6 CFU/mL cho thấy kết quảmật độcủa vi khuẩn có hại thấp hơn so và tỷlệsống của ấu trùng tôm cao hơn so với nghiệm thức đối chứng. Tỷlệsống của ấu trùng trong hệthống tuần hoàn cao hơn trong hệthống thay nước. Trong thí nghiệm 3, mật độvi khuẩn Vibrio ởcác nghiệm thức có bổsung vi khuẩn thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng. Tỷlệthể tích bểlọc 10%, bổsung vi khuẩn cho thấy hiệu quảchuyển hóa đạm cao nhưng lại ít tốn diện tích và chi phí.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC