Luận văn Đánh giá mức độ nhiễm vi sinh vật ở điểm giết mổ, sạp bán thịt và thịt lợn tại trung tâm huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk

Hiện nay, vấn ñề vệ sinh an toàn thực phẩm ñang là mối quan tâm lớn của tất cả các nước trên thế giới, ñặc biệt là các nước ñang phát triển. Số vụ ngộ ñộc thực phẩm ngày càng tăng làm ảnh hưởng lớn ñến sức khỏe con người; ñòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực hơn nữa trong kiểm tra, quản lý vệ sinh việc sản xuất, chế biến thực phẩm nhằm cung cấp những sản phẩm ñảm bảo chất lượng, hạn chế tối ña các trường hợp ngộ ñộc cho người tiêu dùng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm Việt Nam có 8 triệu người bị ngộ ñộc thực phẩm hoặc ngộ ñộc do liên quan ñến thực phẩm.Theo số liệu thống kê của Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm,năm 2007 ñã có 218 vụ ngộ ñộc với 6.484 người mắc; 8 tháng ñầu năm 2008 ñã có 40 vụ ngộ ñộc với 3.294 người mắc bệnh và ñã có 7 người tử vong. Nguyên nhân ngộ ñộc ñược xác ñịnh hơn 38% là do vi sinh vật, trong ñó phần lớn là do vi khuẩn Salmonella vàStaphylococcus [3]. Trong thực tế hiện nay, việc giết mổ và buôn bán thịt lợn ở nước ta, cũng như ở ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Buôn Đôn nói riêng vẫn còn nhiều bất cập về vệ sinh an toàn thực phẩm, ñặcbiệt là sự vấy nhiễm vi sinh vật trên thân thịt, ñó là nguyên nhân làm cho các vụ ngộ ñộc thực phẩm ngày càng gia tăng và hàng ngày vẫn ñang ñe dọa sứckhỏe con người. Theo báo cáo tổng kết hàng năm của Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 – 2008 toàn tỉnh có 37 vụ ngộ ñộc thực phẩm, với số người bị ngộ ñộc là 819 và có 3 người chết [11].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC