Luận văn Đào tạo nghề cho người lao động tại các khu vực giải tỏa đền bù trên địa bàn huyện Núi Thành

Nguồn lực con người là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mối quốc gia. Điều ñó bắt nguồn từvai trò của con người trong sựnghiệp phát triển. Con người vừa là ñộng lực vừa là mục tiêu mà nếu thiếu một trong hai ñiều kiện ñó sẽkhông có sựphát triển. Nhất là trong ñiều kiện hiện nay, khi lợi thếsựphát triển ñang chuyển dần từyếu tốtài nguyên thiên nhiên dồi dào, giá nhân công rẻsang nguồn nhân lực ổn ñịnh và có chất lượng. Nước ta là nước kinh tế kém phát triển, các nguồn tài nguyên thiên nhiên không nhiều vì vậy Đảng ta xác ñịnh phải "Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tốcơbản cho sựphát triển nhanh và bền vững" với mục tiêu "nâng cao dân trí, ñào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài" (Văn kiện ñại hội VIII, Nxb chính trịQuốc gia). Vì vậy, nhiệm vụ ñặt ra ñối với ñào tạo nghềlà phải tạo ra ñược ñội ngũlao ñộng kỹ thuật ñủvềsốlượng, mạnh vềchất lượng. Huyện Núi Thành ñược Chính phủchọn làm nơi xây dựng khu kinh tếmởChu Lai. Hiện nay ñã và ñang xây dựng mạnh, nhiều công ty doanh nghiệp ñã vào ñầu tư, xây dựng nhà máy, có doanh nghiệp ñã ñi vào hoạt ñộng, nhu cầu vềlao ñộng là rất lớn. Nhưng trên thực tếtỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Núi Thành nói riêng, nguồn lao ñộng rất nhiều nhưng chưa ñược ñào tạo nghề, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Đặc biệt là ñối với các nhà máy sản xuất, gia công hàng công nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC