Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam là một trong những ñiểm du lịch hấp dẫn, ñóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch không chỉcủa vùng kinh tếtrọng ñiểm miền Trung mà còn của cảnước. Tỉnh Quảng Nam luôn coi du lịch là ngành kinh tếmũi nhọn, bên cạnh ñó tỉnh cũng có nhiều lợi thếvề ñiều kiện tựnhiên, tiềm năng ñểphát triển du lịch. Trong những năm tới, quy mô (số lượng khách, cơ sở vật chất, dịch vụ,.) và chất lượng du lịch Quảng Nam sẽphát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, trong hiện tại và tương lai gần, nguồn nhân lực du lịch vẫn còn nhiều bất cập như thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng, tính chuyên ngành - chuyên nghiệp còn thấp, cơcấu ngành nghềchưa thật sựhợp lý, các cơsở ñào tạo nhân lực du lịch của Quảng Nam còn có quy mô nhỏ, manh mún, chất lượng chưa cao,. Những ñiều này nếu không ñược quan tâm giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn ñến hiệu quảphát triển ngành du lịch. Trong khi ñó, công tác quy hoạch, ñịnh hướng, ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Quảng Nam vẫn chưa ñược quan tâm ñúng mức. Xuất phát từyêu cầu của thực tiễn phát triển của ngành du lịch ngang tầm với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, ñồng thời thực hiện những mục tiêu về chuyển dịch cơcấu kinh tếtheo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp mà tôi quyết ñịnh lựa chọn vấn ñề “Đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh Quảng Nam”làm ñềtài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC