Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

Thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu phát triển du lịch trở thành một trong những ngành kinh tếmũi nhọn và chiếm tỷtrọng lớn trong cơcấu kinh tếcủa thành phố, có sức lôi kéo một sốngành kinh tếphát triển, góp phần chuyển dịch theo hướng cơcấu kinh tế“dịch vụ- công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp”. Một vấn ñềquan trọng ñược ñặt ra ñối với việc phát triển của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng là việc ñịnh hướng giải pháp về nguồn nhân lực và ñào tạo nguồn nhân lực ñồng bộ, có hệthống. Thực tếcho thấy, nguồn nhân lực chính phục vụcho ngành du lịch hiện nay của thành phốcòn rất yếu và thiếu, không ñồng bộvềcơcấu ngành nghề, cơcấu tuổi, giới tính, cơcấu vềtrình ñộ ñược ñào tạo, cơcấu vềquản lý và phục vụ. phần lớn nguồn nhân lực ñược tuyển dụng lấy từ các ngành khác nhau, nên không ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển của ngành du lịch. Vì vậy, nguồn nhân lực của Đà Nẵng cần phải ñược ñào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo hướng chuyên nghiệp. Bên cạnh ñó, xây dựng chiến lược ñào tạo, phát triển nguồn nhân lực, ñáp ứng yêu cầu phát triển trong giai ñoạn mới là một trong những nhiệm vụvà giải pháp trong chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Đà Nẵng ñến năm 2020. Xuất phát từ tầm quan trọng trên, ñể góp phần giải

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC