Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, sự tồn tại của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) phụthuộc rất nhiều vào nguồn nhân lực (NNL). Chúng ta cần nâng cao hơn nữa hiệu quảsửdụng nguồn nhân lực ñể tạo ra lợi thế cạnh tranh ñang là những nổ lực mang tính chiến lược của các Ngân hàng nói chung và NHCSXH nói riêng. Đây là nguồn nội lực, yếu tốnội sinh, ñộng lực to lớn ñểphát triển bền vững. NHCSXH hoạt ñộng không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt ñộng của NHCSXH mang ñặc thù riêng. Ra ñời năm 2003 hoạt ñộng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, phục vụnhững ñối tượng hộvay theo chỉ ñịnh của Chính phủnhằm tạo ñiều kiện phát triển kinh tế– xã hội một cách ñồng ñều và bền vững. Do hoạt ñộng có tính ñặc thù nên cách thức tổchức hoạt ñộng và quy trình nghiệp vụcó những khác biệt nhất ñịnh so với các tổchức tín dụng khác. Ởnước ta hiện nay chưa có ñơn vịnào ñào tạo vềnghiệp vụcủa NHCSXH. Do ñó với thực trạng ñội ngũcán bộchưa ñược ñào tạo chuyên sâu vềnghiệp vụcủa NHCSXH nhưhiện nay, NHCSXH phải làm gì ñểphát huy tốt vai trò của yếu tố con người cho các mục tiêu phát triển của Ngành và phục vụcho mục tiêu lớn hơn là phát triển kinh tế– xã hội ñất nước. Do mới ra ñời, hoạt ñộng của NHCSXH Phú Yên còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng yếu tố con người luôn ñược lãnh ñạo ngân hàng các cấp xem là nhân tốquyết ñịnh ñến sựphát triển bền vững của tổchức, thời gian qua NHCSXH Phú Yên ñã thường xuyên quan tâm ñến công tác ñào tạo Nguồn nhân lực ñối với ñội ngũ cán bộ, viên chức và ñã ñạt ñược những kết quả ñáng kể: công tác tổchức 4 hoạt ñộng, mạng lưới hoạt ñộng, xây dựng và phát triển ñội ngũcán bộ, viên chức cảvềmặt sốlượng lẫn vềmặt chất lượng từng bước ñáp ứng ñược yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, do nhiệm vụ ñược giao ngày càng lớn và yêu cầu ñổi mới ñểphát triển của Ngành, nên công tác Đào tạo nguồn nhân lực cũng còn những vấn ñềchưa hợp lý, bất cập, bức xúc cần phải giải quyết. Với lý do trên, tác giảluận văn chọn ñềtài “Đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Yên”làm ñềtài nghiên cứu, nhằm góp phần giải quyết vấn ñềcòn tồn tại trong thực tiễn hoạt ñộng của Chi nhánh NHCSXH Phú Yên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC