Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch - Dịch vụ Hội An

Nguồn nhân lực ñóng vai trò quan trọng và quyết ñịnh trong sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, bất cứmột doanh nghiệp nào cũng tìm cách phát triển nguồn nhân lực của mình ñể phát triển. Việc phát triển nguồn nhân lực có thể ñược thực hiện thông qua nhiều cách nhưtự phát triển, dựa trên truyền thống gia ñình hay thông qua ñào tạo nguồn nhân lực. Thực tếcho thấy, phát triển nguồn nhân lực dựa vào ñào tạo bao giờcũng là cách tốt nhất, nhanh nhất và cơbản nhất. Du lịch là ngành cung cấp dịch vụ mà ở ñó chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố có vai trò quyết ñịnh ñể có thể thoả mãn nhu cầu ngày càng cao và ña dạng của du khách. Nhận thức ñược vấn ñềnày, Công ty cổphần Du lịch - Dịch vụHội An thời gian qua ñã rất chú ý ñến công tác ñào tạo. Tuy nhiên, việc ñào tạo này chưa thực sựcó hiệu quả, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của Công ty trong ñiều kiện mới, thì ñang là vấn ñề ñặt ra. Vì vậy, việc tìm ra các giải pháp ñểhoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổphần Du lịch - Dịch vụ Hội An là vấn ñềcần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệthống hoá các vấn ñềlý luận liên quan ñến công tác ñào tạo nguồn nhân lực. - Phân tích thực trạng công tác ñào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổphần Du lịch - Dịch vụHội An trong thời gian qua. - Đềxuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổphần Du lịch - Dịch vụHội An trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn ñề lý luận và 4 thực tiễn liên quan ñến công tác ñào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụHội An. - Phạm vi nghiên cứu: + Vềnội dung: Đềtài t ập trung nghiên cứu một s ốnội dung c ủa công tác ñào tạo nguồn nhân lực. + Về không gian: Vấn ñềtrên ñược nghiên cứu tại Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụHội An. + Vềthời gian: Các giải pháp nêu ra trong luận văn có ý nghĩa trong giai ñoạn trước mắ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC