Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần may Trường Giang, Quảng Nam

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, công tác đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp; Công ty cổ phần May Trường Giang là một trong những doanh nghiệp may m ặc lớn của tỉnh Quảng Nam . Để duy trì sự phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Công ty cần có chiến lược phát triển toàn diện, trong đó vấn đề về công tác quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực là vấn đề hết sức quan trọng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC