Luận văn Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Hoài Nh

Chính quyền cơsởcó vịtrí, vai trò quan trọng trong hệthống chính trị, là nơi chuy ển tải mọichủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Do đó cần phải có một đội ngũcán bộ, công chức đủbản lĩnh chính trị, có đạo đức cách mạng và trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, Là một huy ện đồng bằng ven biển của tỉnh Bình Định, Hoài Nhơn có điều kiện tựnhiên rất thuận lợi đểphát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũcán bộ, công chức còn thấp và còn nhiều bất cập, nhất là cấp xã, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương trong hiện tại và tương lai. Xuất phát từyêu cầu đó, tôi chọn đềtài: “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹcủa mình. Hy vọng rằng, luận văn có thểgóp phần hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của huyện trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC