Luận văn Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty điện lực Đà Nẵng

Nguồn nhân lực bao giờcũng là nguồn lực quý giá nhất trong các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn thắng lợi trong cạnh tranh phải có một nguồn nhân lực phát triển. Bởi vậy, các doanh nghiệp luôn tìm cách ñể phát triển nguồn nhân lực của mình. Đểphát triển nguồn nhân lực, các doanh nghiệp phải rất coi trọng công tác ñào tạo nguồn nhân lực ñó. Công ty Điện lực Đà Nẵng (DNPC) ñã có sựchú ý phát triển ñáng kểcác nguồn lực, trong ñó NNL cũng ñã ñược quan tâm ñầu tư. Tuy nhiên, việc ñầu tưcho công tác ñào tạo và phát triển NNL tại Công ty nhìn chung vẫn còn hạn chế, chậm ñổi mới và tồn tại nhiều bất cập. Công tác ñào tạo vẫn còn thụ ñộng, chưa thực sự gắn liền với phát triển; NNL chưa tương xứng và ñáp ứng kịp thời với sựphát triển của ñơn vị. Điều ñó ñã ñặt ra yêu cầu cấp thiết cho công tác ñào tạo và phát triển NNL ñể ñáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ñơn vị. Xuất phát từ thực tiễn ñó, tác giả chọn ñề tài “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Đà Nẵng”làm hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mìn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC