Luận văn Đẩy mạnh phát triển dịch vụy tếtư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Cùng với sựphát triển kinh tếxã hội của ñất nước, thu nhập và mức sống của nhân dân ñã ñược nâng lên, dẫn ñến nhu cầu vềchăm sóc sức khỏe của người dân cũng ngày càng tăng cao. Trong khi ñó, mặc dù hệthống y tế ởViệt Nam ñã có những bước phát triển nhanh chóng, chất lượng phục vụ ñược nâng cao, ñáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, do nhu cầu KCB có xu hướng tăng nhanh, nên hệ thống KCB hiện tại vẫn chưa ñáp ứng ñược yêu cầu ngày càng cao của người dân. Sởdĩcó tình trạng này, trước hết là vì ngân sách Nhà nước còn hạn chếnên khả năng cung ứng dịch vụ không theo k ịp nhu cầu và sự phát triển về khoa học kỹthuật. Mặt khác, do mục ñích chính của hệthống y tếNhà nước là phục vụcộng ñồng nên nguồn thu rất thấp, không ñủ ñểbù ñắp các khoản chi do ñó không có ñiều kiện ñểtrang bịnhiều máy móc, thiết bịhiện ñại, thiếu nguồn lực ñểmởrộng và nâng cao chất lượng KCB. Trong bối cảnh ñó, việc khuyến khích phát triển dịch vụ YTTN là ñiều rất cần thiết, là hướng ñột phá trong chiến lược phát triển của ngành y tếnước ta. Với thế m ạnh là tính linh hoạt trong việc cung ứng dịch vụ nên YTTN ñã ñược ñông ñảo người dân hưởng ứng và ủng hộ. Cùng với cả nước, dịch vụ YTTN tại Bình Định trong những năm qua cũng ñã có những bước phát triển nhất ñịnh. Các cơ sở KCB tư nhân ñã ñóng góp tích cực vào công tác KCB ban ñầu, tưvấn sức khỏe, chăm sóc y tếcho người dân. Mặt khác, ñội ngũcán bộy tếnày cũng góp phần tham gia phát hiện dịch bệnh sớm ởcơsở, phòng chống dịch và thực hiện các chương trình y tếquốc gia. Vì vậy, việc ñẩy mạnh phát triển dịch vụYTTN trong những năm ñến là cần thiết và cấp bách. Từ cơ sở thực tiễn trên, tôi chọn ñề tài nghiên cứu “Đẩy mạnh phát triển dịch vụYTTN trên ñịa bàn tỉnh Bình Định”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC