Luận văn Đẩy mạnh ứng ụng công nghệ thông tin tại các sở thuộc tỉnh Quảng Nam

Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về ñẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñã chỉra rằng “Ứng dụng và phát triển CNTT ởnước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệvà tinh thần của toàn dân tộc, thúc ñẩy công cuộc ñổi mới, phát triển nhanh và hiện ñại hoá các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗtrợcó hiệu quảcho quá trình chủ ñộng hội nhập kinh tếquốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, ñảm bảo an ninh, quốc phòng và tạo khảnăng ñi tắt ñón ñầu ñểthực hiện thắng lợi sựnghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá”. Ứng dụng công nghệthông tin của Quảng Nam trong thời gian qua ñã nhận ñược sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và các sở, ban, ngành. Quảng Nam ñã có nhiều hoạt ñộng tích cực, tạo bước chuyển biến mới vềnhận thức, hành ñộng thực tiễn ñể phát triển và ứng dụng CNTT trên ñịa bàn tỉnh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá. Công tác tin học hoá hoạt ñộng của các cơquan trong hệthống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân ñã ñạt ñược một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển công nghệthông tin hiện nay vẫn chưa ñáp ứng ñược yêu cầu, chưa khẳng ñịnh ñược vịtrí mũi nhọn, công cụphục vụ ñắc lực cho công cuộc ñổi mới và phát triển, thực hiện các mục tiêu kinh tếxã hội của Tỉnh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC