Luận văn Diễn ngôn về chiến tranh và hòa bình trong tiểu thuyết của Lê khâm – Phan tứ: một cái nhìn lịch đại

Sống trong hào khí hơn ba mươi năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhà văn không chỉ là những văn nghệ sĩ mà còn là những chiến sĩ trên chiến trường. Xuất phát từ thực tế đó đã hình thành nên một bộ phận văn học với cảm hứng về chiến tranh cách mạng. Có thể nói bộ phận văn học này đã có những đóng góp to lớn cho nền văn học cách mạng nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. Vì thế trong những năm qua có rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về văn học chiến tranh cách mạng. Cùng với sự trưởng thành của cách mạng, của kháng chiến thì đội ngũ tác giả, tác phẩm cũng ngày càng lớn mạnh. Nhìn lại chặng đường văn học những năm kháng chiến, chúng tôi nhận thấy những năm 60 của thế kỉ XX, việc thay đổi bút danh dường như trở thành một hiện tượng phổ biến trong lực lượng sáng tác đương thời: Nguyễn Ngọc Tấn – Nguyễn Thi, Nguyễn Văn Bổng – Trần Hiếu Minh, Bùi Minh Quốc – Dương Hương Ly, Nguyên Ngọc – Nguyễn Trung Thành, Lê Khâm – Phan Tứ, Việc thay đổi bút danh ấy không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải do điều kiện hoạt động công khai hay bí mật mà đó là một bước chuyển trong sáng tác. Thiết nghĩ tìm hiểu bước chuyển trong sáng tác của nhà văn là một điều cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC