Luận văn Điều khiển công nghệ khoan

Trong công nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n-ớc, có thể nói một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia là mức độ tự động hoá quá trình sản xuất tr-ớc hết đó là năng suất sản xuất và chất l-ợng sản phẩm tạo ra. Sự phát triển nhanh chóng của khoa hoc kỹ thuật nh- máy tính công nghệ thông tin và những thành tựu về lý thuyết Điều khiển tự động đã làm cơ và hỗ chợ sự phát triển t-ơng xứng của lĩnh vực tự động hoá. ở n-ớc ta mặc dù là một n-ớc chậm phát triển, nh-ng những năm gần đây cùng với sự đòi hỏi của sản xuất cũng nh- sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mà đặc biệt là sự tự động hoá các quá trình sản xuất đã có b-ớc phát triển mới tạo ra sản phẩm có hàm l-ợng chất xám cao tiến tới một nền kinh tế phát triển. Ngày nay tự động hoá điều khiển các quá trình sản xuất đa đi sâu vào từng ngõ ngách, trong tất cả các khâu của quá trình tạo ra sản phẩm. Một trong những ứng dụng mà đồ án này thiết kế là “ Điều khiển công nghệ khoan”. Tự động hoá điều khiển công nghệ khoan là quá trình tạo ra một lỗ thủng trên bề mặt vật thể có kích th-ớc và chiều sâu định tr-ớc. Chất l-ợng mũi khoan và năng suất làm việc phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ điều khiển. Trong đó công nghệ điều khiển bằng PLC là khả năng tối -u gọn nhẹ và tự động hoá cao. Về lập trình PLC thì có rất nhiều cách lập trình nh-ng việc lập trình bằng ph-ơng pháp LADER là đơn giản dễ làm đảm bảo đ-ợc sự chính xác về mặt trật tự khoan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC