Luận văn Điều khiển động cơ không đồng bộ dùng phương pháp phản hồi trạng thái

Ngày nay trong các hệtruyền ñộng của các dây truyền sản xuất hiện ñại, ĐCKĐB rotor lồng sóc ñang ñược sửdụng rộng rãi bởi có nhiều ưu ñiểm như: Cấu tạo ñơn giản, dễchếtạo, giá thành rẻ, vận hành tin cậy và an toàn. Với sựphát triển của lý thuyết ñiều khiển và các ngành có liên quan làm cho ĐCKĐB rotor lồng sóc ñang chiếm dần ưu thếtrong các hệtruyền ñộng. Trong quá trình ñiều khiển ĐCKĐB rotor lồng sóc. Để ñộng cơ làm việc ñược chính xác và ổn ñịnh thì có nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp có những ưu ñiểm và nhược ñiểm, nhưng mục ñích chung là phương pháp phải ñơn giản, ổn ñịnh, chính xác, chi phí thấp.và có hiệu quảcao. Phương pháp phản hồi trạng thái sửdụng các tín hiệu phản hồi ñể ñiều khiển ĐCKĐB rotor lồng sóc làm việc theo ñúng yêu cầu ñặt ra, ñáp ứng nhanh ñược các tín hiệu ñầu vào, loại bỏ ñược các nhiễu loạn trong hệ thống, ít nhạy với thay ñổi các lỗi về kích cỡ. Việc chuyển ñổi ñiều khiển hiệu quả và linh họat bằng cách biến ñổi khuyếch ñại ñiều khiển, Máy móc ñược ñiều khiển chính xác dưới nhiễu loạn từcác biến ñổi bên ngoài. Vì vậy tôi ñã chọn Đềtài “Điều khiển ñộng cơ không ñồng bộbằng phương pháp phản hồi trạng thái” ñểlàm ñềtài nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC