Luận văn Điều khiển vị trí động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu sử dụng bộ điều khiển mờ thích nghi

Đất nước ta ñang trong giai ñoạn công nghiệp hóa hiện ñại hóa, trong một tương lai không xa một sốlĩnh vực hoạt ñộng phải ñược trang bịlại ñểtiến kịp các nước trong khu vực và thếgiới, tiếp cận các công nghệhiện ñại ñể ñẩy nhanh quá trình phát triển của ñất nước. Nguyên tắt truyền ñộng ñiều chỉnh bằng những ñộng cơ ñồng bộ ñã ñược biết ñến từthập nên 30. Tuy nhiên những ứng dụng của nó bắt ñầu từthập kỷ60 nhờcác phát minh mới, cho phép thực hiện những truyền ñộng ñiều chỉnh dòng ñiện, tốc ñộ, vịtrí ởmức ñộ khá hoàn chỉnh. Trong những năm gần ñây với sựphát triển mạnh mẽcủa ngành ñiện tửcông suất, các bộbiến ñổi công suất ngày càng nhanh hơn, mạnh mẽhơn. Mặt khác cùng với sựphát triển của các ngành ñiều khiển học, tin học ñã tạo ñiều kiện dễdàng cho việc ứng dụng chương trình sốvà toàn bộhệthống. Máy ñiện ñồng bộnam châm vĩnh cửu rất hợp với loại hình truyền ñộng này. Loại máy này dần ñược ứng dụng vào hệthống tự ñộng, ñòi hỏi sự ñồng bộtuyệt ñối, nhất là những ứng dụng trong các máy công cụ, tàu ñiện hay các truyền ñộng trực tiếp trong lĩnh vực tự ñộng hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC